Alapszabály

Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. A működését szabályozó alapokirat az Alapszabály, melyet a Közgyűlés 2006. november 10 -én elfogadott.
Általános Rendelkezések
1. Az Egyesület neve: Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete

Rövidített név: ÉFE

Az Egyesület angol neve: Association of Building-trade Consumer Protection

Az Egyesület angol nevének rövidítése: ABCP

2. Az Egyesület székhelye: 1076 Budapest, Százház u. 20.
Az egyesület működése kiterjed az ország egész területére.

3. Az Egyesület célja:
Az Egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület célja, elsősorban az építkezők, az építőipari fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak hatékonyabb érvényesítését elősegíteni, valamint hozzájárulni a fogyasztók széles körét érintő súlyos jogsértések megelőzéséhez az építőiparban.

A fogyasztók érdekeinek védelme, képviselete mellett, az építőipari fogyasztók folyamatos informálása építőipari szolgáltatókról, szolgáltatásokról, építési technológiákról, építőanyagokról; törvények, rendeletek, műszaki irányelvek, valamint pénzügyi, gazdasági és más témákban való tájékoztatás.

Mindezeken túl elősegíteni a lakáscélok (építkezés, felújítás, ingatlanvásárlás, ingatlankorszerűsítés, stb.) biztonságosabb, hatékonyabb és gazdaságosabb megvalósítását. Az ÉFE szolgáltatásait tagjain kívül másoknak is jogosult nyújtani. Az ÉFE közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.A fenti célok elérése érdekében az Egyesület tevékenysége különösen a következőkre irányul:

• érdekfeltáró munkájával segíti a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését, ennek keretében feltárja a fogyasztói problémákat, értékeli a fogyasztói jogok érvényesülését,

• ellátja az építőipari fogyasztók érdekvédelmét, érdekképviseletét, illetve eljárást, vizsgálatot, intézkedést, jogszabály-módosítást kezdeményez a fogyasztói jogok és fogyasztói érdekek védelme érdekében

• közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabály-tervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményez a fogyasztói jogok és fogyasztói érdekek érvényesítése, védelme érdekében, valamint figyelemmel kíséri azok érvényesülését

• képviseli a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben, továbbá képviseli és védi a fogyasztókat az állami, társadalmi és gazdasági szervek, szervezetek előtt,

• a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és fogyasztói jogaik, valamint gazdasági érdekeik védelmét, érvényesítését elősegítő információs rendszert működtet

• közreműködik a fogyasztókat ért jogsérelmek orvoslásában

• a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményez

• fogyasztóvédelmi oktatást szervez, tanácsadó irodákat működtet, valamint tájékoztatja a fogyasztókat lehetőségeikről, jogaikról és kötelezettségeikről

• a tevékenysége során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja a közvéleményt;

• rendezvényeket, fórumokat szervez;

• céljainak elérése érdekében oktató-, és egyéb a fogyasztók és a közvélemény tájékoztatását szolgáló filmeket, valamint írott, rádiós, televíziós és egyéb médiafelületeken közzétehető anyagokat készít, terjeszt illetve ezek készítését, terjesztését támogatja;

• a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, valamint részt vesz a nemzetközi szervezetek tevékenységében.