Rólunk

Tevékenységi körök

Az ÉFE önkormányzati elven működő fogyasztó érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet folytató társadalmi szervezet. Mint ilyen a közhatóságok feladatait kiegészítve igyekszik hozzájárulni a fogyasztóvédelmi irányelvek érvényesüléséhez, mind az általa kezdeményezett intézkedésekkel, mind általános piac-felügyeleti szerepével.
Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete céltudatosan szervezett, aktív érdekfeltárással a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését kívánja segíteni. Ennek keretében igyekszik feltérképezni a fogyasztói problémákat, értékelni a fogyasztói jogok érvényesülését.
Egyesületünk az egyéni, illetve nagyobb fogyasztói közösségeket érintő jogérvényesítés elősegítését egyaránt fontosnak tarja. Ezt a feladatát az egyesülési jogról rendelkező 1989. évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között végzi.
Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesületének általános célja a fogyasztóvédelmi célkitűzések és kérdéskörök figyelembevételének erősítése a politikai döntéshozatalban, a fogyasztóvédelmi jogalkotás és a fogyasztóvédelmi politika érvényesülésének figyelemmel kísérése, a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotás elősegítése.
Mivel az építőipari jogsértések orvoslása a legtöbb esetben hosszadalmas, költséges, sőt nem ritkán kilátástalan, ezért az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete legfontosabb célnak a prevenciót tekinti. Ennek érdekében igyekszik megteremteni egy magas szintű fogyasztói tájékozottság feltételeit és eszközeit.
Alapszabályának I. 3. pontja értelmében az ÉFE közreműködik a fogyasztókat ért jogsérelmek orvoslásában, valamint képviseli és védi a fogyasztókat az állami, társadalmi és gazdasági szervek, szervezetek előtt. A fogyasztói jogsérelmek orvoslásában történő közreműködés során az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesületének célja a fogyasztói jogok gyakorlásának és érvényre juttatásának elősegítése
Az ellen, akinek jogszabályba ütköző tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti, vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, és az ügyészségen kívül, többek közt az ÉFE is pert indíthat a fogyasztók széles körének védelme, illetőleg a jelentős nagyságú hátrány kiküszöbölése érdekében.
Az ÉFE kiemelten kezeli a fogyasztók oktatását. Speciális szemináriumok keretében készíti fel a fogyasztókat az építkezés során várható folyamatok magabiztos kezelésére. Így kíván hatékony segítséget nyújtani egy tájékozottabb, bővebb ismeretekkel rendelkező és ez által hatékonyabb jogérvényesítésre képes fogyasztói identitás kialakításához.
Az ÉFE az írott és elektronikus sajtón kívül, a tömegkommunikációs eszközök széles skáláját igyekszik hatékonyan kiaknázni a fogyasztók minél jobb, és minél teljesebb tájékoztatása, informálása érdekében. Ezek mellett fontos szerepet töltenek be az ÉFE által szervezett lakossági fórumok és egyéb, a tájékozott és tudatos fogyasztói identitás erősítését célzó rendezvények is.
A fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, valamint részt vesz a nemzetközi szervezetek tevékenységében.